Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

 – jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działającym na terenie całej Polski. Głównymi elementami tożsamości organizacyjnej w naszym Stowarzyszeniu są: statut, hymn, godło, sztandar, hasło i pozdrowienie organizacyjne oraz patronowie, święto patronalne, przyrzeczenie, legitymacja. Ważną rolę odgrywa Podręcznik KSM. Wzorując się na patronach naszego Stowarzyszenia – św. Stanisławie Kostce i bł. Karolinie Kózkównie – staramy się wspólnymi siłami budować cywilizację miłości.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy katolik między 18 a 30 rokiem życia; członkiem juniorem każdy, kto ukończył 16 lat, a kandydatem ten, kto ukończył 14 -sty rok życia i pragnie realizować cele statutu. Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. Realizując cele KSM-u wykorzystujemy: Słowo Boże, naukę Kościoła, życie sakramentalne, kult Eucharystii, nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki, konferencje, spotkania, zebrania, obozy, kursy, szkolenia i inne.
     Pierwsze spotkanie KSM w parafii Łabunie odbyło się 2 XII 2006 r. Inicjatorem był ks. mgr Robert Fuk, który do czerwca 2007 r. prowadził spotkania. Od września 2007 r. młodzieżą opiekował się ks. mgr Krzysztof Bylina. 
   Spotkania odbywają się systematycznie w każdą sobotę po Mszy Świętej wieczorowej.