Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu treści dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy prac w ramach Projektu pt.„Termomodernizacja zabytkowego budynku kościoła i zabytkowej kaplicy (Galeria obrazów) w parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach” realizowanego przy wsparciu finansowym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Uzasadnienie: Zamawiający informuje, że wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć na wcześniejszym etapie postępowania.

Wykonawca, który złożył odpowiedź na ww. zapytanie ofertowe zostanie poinformowany o unieważnieniu drogą pocztową.

Lista załączników