Tezy do zaliczenia

1. Skład Apostolski
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny.
Amen

2. Siedem grzechów głównych
1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Zazdrość
5. Niemiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo

3. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu
1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego.
2. Rozpaczać, albo wątpić w łaskę Bożą.
3. Sprzeciwianie się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
4. Bliźniemu łaski Bożej nie życzyć, lub zazdrościć.
5. Mieć zatwardziałe serce.

6. Pokutę i nawrócenie aż do śmierci odkładać.

4. Główne prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

5. Wymień pięć warunków dobrej i ważnej spowiedzi św.
1. Rachunek sumienia (przypomnienie sobie wszystkich grzechów oraz ich ocena tzn. uświadomienie sobie co przez ten grzech stało się złego w mojej relacji do Boga, bliźnich i siebie samego).

2. Żal za grzechy.

3. Mocne postanowienie poprawy.

4. Spowiedź szczera (wyznanie wszystkich grzechów przed kapłanem).
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu (adekwatne do popełnionego zła).

6. Co to jest Pismo św. i kto jest jego autorem?
Pismo św. jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi. Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnym – ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.

7. Z ilu ksiąg składa się Pismo św.
Pismo św. składa się z 45 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu. Najważniejsze są cztery Ewangelie święte, które opisują naukę i życie Pana Jezusa. Napisali je: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz i św. Jan.

8. Co to jest Tradycja?
Tradycja czyli podanie ustne jest to zbiór objawionych prawd Bożych, napisanych przez Apostołów, Które Kościół katolicki przechowuje i podaje do wierzenia.

9. Wymień Prawdy wiary.
Jest jeden Bóg. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za złe karze. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

10. Jakie jest najważniejsze przykazanie?
Najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości: „ Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. Pan Bóg objawił je już w Starym Testamencie.

11. Wymień 10 przykazań Bożych.
Nie będziesz miał brał imienia Pana Boga swego nadaremno.
Nie będziesz bogów cudzych przede mną.
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
Czcij ojca swego i matkę swoją.
Nie zabijaj.
Nie cudzołóż.
Nie kradnij.
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu. swemu
Nie pożądaj żony bliźniego swego.
Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

12. Powiedz pięć przykazań kościelnych.
1. W niedzielę i święta nakazana uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
4. W czasie Wielkiego Postu wierni są zobowiązani powstrzymać się od spożywania mięsa i zachować post.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

13. Co to jest sakrament?
Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (jest to nasze spotkanie z Chrystusem).

14. Wymień siedem sakramentów świętych.
Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia, Pokuta i pojednanie, Namaszczenie chorych, Kapłaństwo, Małżeństwo

15. Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

16. Jakich łask udziela bierzmowanie?
-pomnaża łaskę uświęcająca
– wyciska niezatarty znak wyznawcy Chrystusa
-daje siedem darów Ducha Świętego
– daje łaskę uczynkową

17. Wymień dary Ducha Świętego.
Mądrości, Rozumu, Rady, Męstwa, Umiejętności, Pobożności, Bojaźni Bożej

18. Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania?
– modlić się o dary Ducha Świętego
-poznać najważniejsze prawdy wiary
– wyrabiać sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość
– wybrać sobie patrona
– poprosić świadka do bierzmowania
– oczyścić duszę z grzechów

19. Kto udziela sakramentu bierzmowania?
Sakramentu bierzmowania udziela Biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

20. Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu bierzmowania?
– włożenie rąk przez ks. Biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego
– namaszczenie na czole Krzyżmem Świętym i słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

21. Części Różańca św.
Tajemnica Radosna
(Poniedziałek i Sobota)
1. Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego.
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa.
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.

Tajemnica Światła
(Czwartek)
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
2. Objawienie Siebie na weselu w Kanie.
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4. Przemienienie na górze Tabor.
5. Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnica Bolesna
(Wtorek i Piątek)
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Ogrójcu).
2. Biczowanie Pana Jezusa.
3. Ukoronowanie koroną z cierni.
4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.
5. Śmierć na krzyżu.

Tajemnica Chwalebna
(Środa i Niedziela)
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
3. Zesłanie Ducha Świętego.
4. Wniebowzięcie Maryi.
5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

———————————————–

KAŻDY:

Kilka zdań o patronie, którego imię wybrał na bierzmowanie.

Formuła po dialogu Proboszcza z Biskupem,
Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary,
i do postępowania według jej zasad. Amen.
Dialog kandydata z Biskupem
Biskup: N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Bierzmowany odpowiada: Amen. Biskup dodaje: Pokój z Tobą.
Bierzmowany odpowiada: I z duchem Twoim.