Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach, ul. Kościalna 43, ogłasza konkurs na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja zabytkowego budynku kościoła i zabytkowej kaplicy (Galeria obrazów) w parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

I.            Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843). Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

II.            Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę usługi na rzecz Zamawiającego, polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja zabytkowego budynku kościoła i zabytkowej kaplicy (Galeria obrazów) w parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach programu priorytetowego 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Świadczenie na rzecz Zamawiającego ww. usługi odbywać się będzie zgodnie z regulaminem programu priorytetowego, wnioskiem o dofinansowanie, a także przepisami prawa krajowego i unijnego.

Zakres obowiązków w ramach usługi, o której mowa powyżej obejmuje:

  1. Zarządzanie projektem:

a)      współpracę w opracowaniu dokumentów i wyjaśnień niezbędnych na etapie realizacji projektu,

b)      rzetelne i terminowe przekazywanie wszelkich informacji oraz dokumentacji potrzebnej do wykonywania zadań i rozliczania projektu,

c)      przekazywanie osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną wszelkich istotnych informacji związanych z projektem,

d)     niezwłoczne informowanie o problemach w realizacji projektu,

e)      monitorowanie i kontrolę projektu,

f)       prowadzenie danych potrzebnych do sporządzania wniosków o wypłatę środków oraz rozliczenia finansowego projektu,

g)      nadzór wydatkowania środków pieniężnych,

h)      rozliczanie finansowe i rzeczowe projektu,

i)        przestrzeganie procedur sprawozdawczości i monitoringu.

2.      Opracowanie dokumentacji przetargowej:

a)      sporządzenie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawców prac w ramach projektu, tj.:

·         treści informacji o ogłoszeniu postępowania,

·         zapytania ofertowego (obejmującego opis przedmiotu zamówienia, kryteria wyboru wykonawców oraz warunki wykonywania prac),

·         formularza oferty,

·         umowy z wykonawcą prac.

b)      przygotowywanie odpowiedzi na ewentualne pytania oferentów składane w toku postępowania,

c)      uczestniczenie w procesie oceny złożonych ofert oraz sporządzenie protokołu z wyboru wykonawców prac w ramach projektu,

d)     sporządzanie dla Zamawiającego pism dotyczących procedury wyboru wykonawcy prac w ramach projektu.

e)      skompletowanie wszystkich dokumentów i pism związanych z postępowaniem, uporządkowanie ich i wpięcie do odpowiednio oznakowanego segregatora,

f)       uczestniczenie w kontrolach projektu oraz sporządzanie dla Zamawiającego opinii i ekspertyz prawnych dotyczących procedury wyboru wykonawcy prac w ramach projektu.

3.      Kompleksowy nadzór nad wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych:

a)      przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową,

b)      zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę,

c)      zatwierdzanie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,

d)     zatwierdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

e)      pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz wykonywanie czynności koordynatora inspektorów nadzoru zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności prawa budowlanego i pozwoleniem na budowę poprzez m.in.:

·         reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, zgłoszeniem robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

·         sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie i powiadomienie wykonawcy o wykrytych wadach oraz wezwanie do usunięcia wad poprzez określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

·         potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

·         sprawdzanie i odbiór robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu oraz konstrukcyjnych i montażowych robót budowlanych, jeżeli specyfikacje techniczne przewidują ich odbiór, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty ich formalnego zgłoszenia przez wykonawcę; wykonanie robót, o których wyżej mowa Inżynier Kontraktu stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie – jeżeli wymagają tego specyfikacje techniczne lub inne przepisy techniczno-budowlane,

·         uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

·         uczestniczenie w Komisji stwierdzającej zasadność wykonania robót zamiennych i/lub koniecznych, zakres rzeczowo-finansowy oraz termin realizacji wnioskowanych robót sporządzając stosowny protokół typowania i zasadności wykonania tych robót; protokół typowania wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego,

·         wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, a dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

·         żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

f)       kontrola jakości i terminowości wykonywania robót,

g)      ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów realizacji zamówienia,

h)      dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru i wykonania przedmiotu umowy, począwszy od dnia rozpoczęcia robót (obecność dokumentowana będzie wpisami do dziennika budowy),

i)        udział w kontrolach prowadzonych w trakcie i po realizacji projektu,

j)        niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach,

k)      udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę,

l)        informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

m)    odpowiednio wyprzedzające informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania zadania inwestycyjnego lub zwiększenia kosztów,

n)      na etapie realizacji – zgłaszanie projektantowi lub Zamawiającemu zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień,

o)      przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowy, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru, dokonanie rozliczenia oraz protokolarnego odbioru robót,

p)      przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru, uczestniczenie w Komisji odbiorowej odbioru końcowego, dokonanie rozliczenia oraz protokolarnego odbioru robót,

q)      potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez Zamawiającego,

r)       uczestniczenie w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,

s)       przygotowywanie niezbędnych dokumentów wymaganych przez instytucje procesu budowlanego,

t)       rozliczenia umowy z wykonawcą robót w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania.

Lista załączników: